Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Suchań

Wycinka drzew i krzewów - zezwolenia

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w przypadku gdy wnioskodawca jest władającym nieruchomością - w formie podania lub druku wniosku opracowanego przez Urządu Miejskiego w Suchaniu.

Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością, oraz rysunek/mapkę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

 Wniosek o cięcie pielęgnacyjne


Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i dróg

Osoba do kontaktu
Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i dróg, pokój nr 13, tel.:  91 5624-015 wew. 30


Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni. Jednak w przypadku zezwolenia na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, zezwolenie wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.


Podstawa prawna

Art. 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r Nr 151 poz.1220 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Suchania.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

a) w przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela;

b) podanie na wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy;

c) w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Suchaniu