Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Suchań

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Działalność gospodarcza
Dopisanie wyborcy do spisu wyborców Ewidencja ludności
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie) Urząd Stanu Cywilnego
Nadanie numeracji porządkowej Nieruchomości, dzierżawa
Opłata targowa Podatki i opłaty lokalne
Podatek leśny od osób fizycznych Podatki i opłaty lokalne
Podatek leśny od osób prawnych Podatki i opłaty lokalne
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w prawo własności Nieruchomości, dzierżawa
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców Nieruchomości, dzierżawa
Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców Ewidencja ludności
Wycinka drzew i krzewów - zezwolenia Ochrona środowiska
Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności Dowody osobiste
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty Dowody osobiste
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia Dowody osobiste
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym Dowody osobiste
Wydanie odpisu zupełnego, skróconego lub zaświadczenia z akt stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego
Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy Dowody osobiste
Wydzierżawienie gruntu na okres powyżej trzech lat w drodze przetargu lub bezprzetargowo Nieruchomości, dzierżawa
Zaświadczenia podatkowe Podatki i opłaty lokalne
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w studium Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zaświadczenie stwierdzające możność prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą Urząd Stanu Cywilnego
Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi (tzw. ślub konkordatowy) Urząd Stanu Cywilnego
Zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji Nieruchomości, dzierżawa
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego Dowody osobiste
Zgłoszenie urodzenia dziecka Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie zgonu Urząd Stanu Cywilnego
Łączne zobowiązanie podatkowe Podatki i opłaty lokalne