Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Suchań

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpis CEIDG-1 (pobierz wniosek , pobierz instrukcję do wypełnienia wniosku  lub druk do pobrania w pokoju nr 13).
 2. Dowód tożsamości - do wglądu.
 3. W przypadku załatwienia sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, pełnomocnictwo upoważniające do złożenia wniosku.
 4. Wniosek przesłany do Urzędu Gminy Manowo listem poleconym powinien być opatrzony notarialnym poświadczeniem podpisu wnioskodawcy.

Komórka organizacyjna

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Suchań lub w pokoju nr 13.

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć drogą elektroniczną bezpośrednio na stronie CEIDG www.ceidg.gov.pl


Opłaty

1) Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega opłacie skarbowej.

2) W przypadku załatwienia sprawy za pośrednictwem pełnomocnika:

a) małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo - nie podlega opłacie,

b) w innych przypadkach (art. 5 ustawy o opłacie skarbowej) - opłata skarbowa w wysokości 17zł

Opłaty należy dokonać na konto urzędu w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie nr 42 8566 0003 0000 7979 2000 0001


Termin i sposób realizacji

1) Przekształcenie wniosku z formy papierowej na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG następuje najpóźniej następnego dnia roboczego od daty wpływu poprawnie wypełnionego wniosku.

2) W przypadku, gdy złożony wniosek okaże się niepoprawny, Burmistrz Suchania wezwie przedsiębiorcę do jego uzupełnienia lub skorygowania.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami),

• art. 14, art. 26 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zmianami),

• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku nie obejmują dokonania wpisu do CEIDG. Od czynności tych nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.


Dodatkowe informacje, uwagi

Osoby do kontaktu

Kamila Krzysztofik (Inspektor ds promocji i działalności gospodarczej) – pok. nr 13 tel. (91) 562-40-15 wew. 30

e-mail:   krzysztofik@suchan.pl