Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Suchań

Podatek leśny od osób prawnych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Osoby prawne , jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane  składać deklaracje na dany rok podatkowy w terminie do 15 stycznia, a w przypadku zmian wciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia skorygować deklarację bądź ewentualnie  zgłosić obowiązek podatkowy  na obowiązującym druku deklaracji  w sprawie podatku leśnego oraz załączyć następujące dokumenty:
a) kserokopię aktu notarialnego lub
b) innego dokumentu stwierdzającego nabycie nieruchomości, umowę dzierżawy, najmu zawartej z gminą, ANR lub Skarbem Państwa

c) Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu

 


Komórka organizacyjna

Referat Finansowy.

Osoba do kontaktu
Inspektor d/s. wymiaru podatków i opłat  I piętro,  pokój nr 25, tel.: 91 562 40 15 wew. 29 email: barbara.hope@suchan.pl.


Opłaty

Nie podlega opłacie.


Termin i sposób realizacji

Obowiązuje zasada samoopodatkowania – organ podatkowy sprawuje funkcje kontrolną w zakresie formalnym, merytorycznym, rachunkowym.

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682)  -   Art. 4. ust 1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Zgodnie z art. 4 ust.4 średnią cenę sprzedaży drewna, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.
Stawka podatku leśnego na rok 2012 wynosi  41,0696 za 1 ha.


Tryb odwoławczy

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku składania korekty deklaracji należy uzasadnić przyczynę jej złożenia odrębnym pismem.