Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Suchań

Zgłoszenie zgonu

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgonu stwierdzająca zgon, wydana przez lekarza.
 2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
 3. Do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Suchaniu, Urząd Gminy w Suchaniu; pok. 5


Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie cz. I, ust.2, kol. IV, pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie.


Podstawa prawna

 1.  Art. 38-41 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego(Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264).  
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Suchaniu przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.

2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.

3. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

a. małżonek lub dzieci zmarłego,

b. najbliżsi krewni lub powinowaci,

c. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,

d. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,

e. administrator domu, w którym nastąpił zgon.

4. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład.