Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Suchań

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.        Wniosek o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - złożone osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

2.       Dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku.

3.       Do wglądu dokumenty tożsamości wnioskodawców


Komórka organizacyjna

Osoby do kontaktu

Grażyna Kujawska (Kierownik USC) – pok. nr 5 tel. (91) 562-40-15 wew. 28 e-mail:   usc@suchan.pl

Krzysztof Siwek (Zastępca Kierownika USC) – pok. nr 5  tel. (91) 562-40-15 wew. 28  e-mail: krzysztof.siwek@suchan.pl


Opłaty

39 zł – opłata skarbowa za wydanie  zezwolenia.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suchaniu – 57 9387 1042 4206 0091 2000 0010  lub bezpośrednio w kasie Urzędu.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.


Dodatkowe informacje, uwagi

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.