Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Suchań

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. „Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A/B*”

Pobierz          Pobierz

2. Załączniki:
• kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
• „Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców”

Pobierz          Pobierz


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Suchaniu.

Stanowisko d/s Ewidencji Ludności


Opłaty

Nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

Do 3 dni


Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 15). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Skarga do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Suchania, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.
 

Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum. Rejestr wyborców potwierdza prawo wybierania oraz prawo wybieralności. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B.

 Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu. Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek .

Do wniosku dołącza się:
a) kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
b) pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy.

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek, wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby, wydaje wójt, w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie doręcza się wnioskodawcy.

O wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców niezwłocznie zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały w celu skreślenia go z rejestru wyborców w tej gminie.

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem prezydenta miasta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.