Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Suchań

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. gdy rodzice są małżeństwem:
 • dowody osobiste rodziców,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa*

 

 1. gdy matka jest panną: 
 •   dowód osobisty matki,

 

 1. gdy matka jest rozwiedziona:
 • dowód osobisty matki
 • skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa,
 • jeżeli od daty rozwiązania małżeństwa nie minęło 300 dni, należy dostarczyć PESEL byłego męża;

 

 1. gdy matka jest wdową:
 • dowód osobisty matki,
 • skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie męża**.

 

* Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka nie przedstawia w/w odpisów aktów, jeżeli akty te zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Suchaniu


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Suchaniu, Urząd Miejski Suchań, pok. nr 

Osoby do kontaktu

Grażyna Kujawska (Kierownik USC) – pok. nr 5 tel. (91) 562-40-15 wew. 28

e-mail:   usc@suchan.pl

Krzysztof Siwek (Zastępca Kierownika USC) – pok. nr 5  tel. (91) 562-40-15

wew. 28  e-mail: krzysztof.siwek@suchan.pl


Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie cz. I, ust.2, kol. IV, pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie.


Podstawa prawna

Art. 38-41 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264).


Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Suchaniu przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

1.       Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną  lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.

2.       Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.

3.       Jeżeli dziecko urodziło się martwe zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 3 dni.

4.       Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:

a.         ojciec dziecka lub matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala albo inna osoba obecna przy porodzie,

b.         lekarz albo położna.

5.       Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.