Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Suchań

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Dowód wpłaty opłaty skarbowej

2.  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu


Komórka organizacyjna

Stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej i dróg.

Osoba do kontaktu
Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i dróg, pok. nr 13, tel. 91 5624-015 wew. 30


Opłaty

Opłata skarbowa (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635)

1.    od wypisu:

 • 1.    do 5 stron          -  30 zł
 • 2.    powyżej 5 stron  - 50 zł

2.    od wyrysu:

 • 1.    za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 -   20 zł
 • 2.    nie więcej niż - 200 zł

         Z opłaty skarbowej zwolnione są podania i załączniki do podań składane przez  organ  administracji rządowej lub samorządowej.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami).