Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Suchań

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.       W przypadku panny i kawalera

· odpisy skrócone aktów urodzenia* (wydane w celu zawarcia związku małżeńskiego),

· do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość**,

2.       W przypadku osób rozwiedzionych:

· odpisy skrócone aktów urodzenia* (wydane w celu zawarcia związku małżeńskiego)

·  odpis/y skrócony/e aktu/ów małżeństwa *(wydany/e w celu zawarcia związku małżeńskiego) z adnotacją o jego rozwiązaniu lub prawomocną sentencję wyroku sądu,

· do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość**,

3.       W przypadku wdowców:

· odpisy skrócone aktów urodzenia* (wydane w celu zawarcia związku małżeńskiego)

· odpis/y aktu/ów zgonu współmałżonka* (wydany/e w celu zawarcia związku małżeńskiego)

· do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość**,

4.       W przypadku, gdy jedną z osób zamierzających wstąpić w związek małżeński jest cudzoziemiec:

· odpis aktu urodzenia,

· odpisy aktów stanu cywilnego zgodnie ze stanem cywilnym wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

· dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, wydany przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia takiego dokumentu,

· do wglądu: dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe  - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych),

5.       Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa,

6.       Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:

· prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,

· pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.

*W przypadku, gdy akt stanu cywilnego jest sporządzony w tutejszym USC nie jest wymagane jego okazanie.

**W przypadku paszportu – zaświadczenie o zameldowaniu.


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Suchaniu, Urząd Miejski Suchań, pok. nr 5.

Osoby do kontaktu

Grażyna Kujawska (Kierownik USC) – pok. nr 5 tel. (91) 562-40-15 wew. 28 e-mail:   usc@suchan.pl

Krzysztof Siwek (Zastępca Kierownika USC) – pok. nr 5  tel. (91) 562-40-15 wew. 28  e-mail: krzysztof.siwek@suchan.pl


Opłaty

84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suchaniu – 57 9387 1042 4206 0091 2000 0010  lub bezpośrednio w kasie Urzędu.


Termin i sposób realizacji

W dniu przyjęcia kompletu dokumentów zostaje ustalony termin zawarcia związku małżeńskiego.

Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r.- prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1664).

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 z 1964 r., poz. 59 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Para zamierzająca zawrzeć związek małżeński zgłasza się z kompletem dokumentów nie wcześniej niż pół roku i nie później niż miesiąc przed planowanym terminem ślubu w pokoju nr 24 w USC w Suchaniu w celu wspólnego złożenia dokumentów. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.

2. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

3. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza przysięgłego.

4. Posiadacz dowodu osobistego zobowiązany jest do jego wymiany w przypadku zmiany danych osobowych (należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia zaistnienia faktów powodujących zmianę); po upływie 3 miesięcy, dowód osobisty zostanie unieważniony przez organ wydający.