Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Suchań

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w prawo własności

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.  Wniosek
2. Oryginał aktualnego odpisu z księgi wieczystej (z ostatnich 3 miesięcy)
3. Odpis aktu notarialnego ustanawiającego prawo użytkowania wieczystego (potwierdzony za zgodność z oryginałem)
4. Aktualny wypis z rejestru gruntów.


Komórka organizacyjna

Sekretariat Urzędu Miejskiego.


Opłaty

Opłata skarbowa na wniosek - 10 zł. na podst. Ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) - cz. I pkt 53 załacznika do ustawy.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suchaniu -  Pyrzycko – Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Stargardzie Szczecińskim – 57 9387 1042 4206 0091 2000 0010.


Termin i sposób realizacji

1. Termin załatwienia wniosku w ciągu miesiąca, w szczególnych przypadkach w ciągu dwóch miesięcy. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych następuje w drodze decyzji  Burmistrza.
2. Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu własności w księdze wieczystej. Ustaloną decyzją administracyjną opłatę za przekształcenie wnosi się jednorazowo lub w ratach.
3. W przypadku rat ustanawiana jest na rzecz gminy hipoteka przymusowa.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  w prawo własności nieruchomości  (Dz.U.  Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego   w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Burmistrza Suchania.


Dodatkowe informacje, uwagi

Osoby do kontaktu

Danuta Chrzanowska – pok. nr 17 tel. (91) 562-40-15 wew. 35  e-mail:   rolny@suchan.pl