Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Suchań

Zaświadczenia podatkowe

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach 

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni użytków rolnych


Komórka organizacyjna

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Suchaniu ul. Pomorska 72 pok.7 ( w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek-piątek 7.30-15.30) bądź Referat Finansowy pokój 6  lub przesłać pocztą na adres

Urząd Miejski w Suchaniu
ul. Pomorska 72
73-132 Suchań

Opłaty

a) Za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - 21,00 zł.

b) Za wydanie innych zaświadczeń - 17,00 zł

płatne w kasie Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O)Stargard Szcz. lub rachunek bankowy 57 9387 1042 4206 0091 2000 0010.

Opłata pobierana zgodnie z częścią II pkt 8 i 21 tabeli stanowiącej załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz.1635 z późniejszymi zmianami)

Uwaga!
Wnioski o wydanie zaświadczenia dotyczącego stwierdzenia stanu m ajątkowego uczącej się młodzieży, osób pobierających emerytury lub renty albo ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz wnioski o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego są zwolnione z opłaty skarbowej.


Termin i sposób realizacji

Wydanie zaświadczenia do 7 dni od daty złożenia wniosku.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635).


Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 7 dni od jego doręczenia za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zaświadczenie wydaję się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa bądź osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego.

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi, adres (miejsce zamieszkania lub siedziby), żądanie oraz podpis, a także wskazanie organu do którego kierowane jest żądanie.