Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Suchań

Zaświadczenie stwierdzające możność prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.        Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność prawną określoną prawem polskim do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

2.       W przypadku panny i kawalera

·           odpisy skrócone aktów urodzenia* (wydane w celu zawarcia związku małżeńskiego),

·           do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość**,

3.       W przypadku osób rozwiedzionych:

·           odpisy skrócone aktów urodzenia* (wydane w celu zawarcia związku małżeńskiego)

·           odpis/y skrócony/e aktu/ów małżeństwa *(wydany/e w celu zawarcia związku małżeńskiego) z adnotacją o jego rozwiązaniu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwiązaniu,

·           do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość**,

4.       W przypadku wdowców:

·           odpisy skrócone aktów urodzenia* (wydane w celu zawarcia związku małżeńskiego)

·           odpis/y aktu/ów zgonu współmałżonka* (wydany/e w celu zawarcia związku małżeńskiego)

·           do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość**,

5.       Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym.

*W przypadku, gdy akt stanu cywilnego jest sporządzony w tutejszym USC nie jest wymagane jego okazanie.

**W przypadku paszportu – zaświadczenie o zameldowaniu.


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Suchaniu, Urząd Miejski Suchań, pok. nr 5.

 

Osoby do kontaktu

Grażyna Kujawska (Kierownik USC) – pok. nr 5 tel. (91) 562-40-15 wew. 28 e-mail:   usc@suchan.pl

Krzysztof Siwek (Zastępca Kierownika USC) – pok. nr 5  tel. (91) 562-40-15 wew. 28  e-mail: krzysztof.siwek@suchan.pl


Opłaty

38 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suchaniu – 57 9387 1042 4206 0091 2000 0010  lub bezpośrednio w kasie Urzędu.


Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r.- prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1664).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 miesięcy od dnia wystawienia.

2. Zaświadczenie wydaje Kierownik Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby zainteresowanej.