Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Suchań

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego lub zaświadczenia z akt stanu cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  1.   Wniosek o wydanie jednego odpisu skróconego/zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu,
  2.  Wniosek o wydanie odpisu kilku  aktów,
  3. Do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Suchaniu.

Osoby do kontaktu

Grażyna Kujawska (Kierownik USC) – pok. nr 5 tel. (91) 562-40-15 wew. 28 e-mail:   usc@suchan.pl


Opłaty

1. 22 zł. – opłata skarbowa za odpis skrócony na polskim druku oraz odpis skrócony odpis wielojęzyczny.

2. 33 zł. – opłata skarbowa za odpis zupełny.

3. 17 zł. – opłata skarbowa od pełnomocnictwa (w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika).

4. 24 zł. – opłata skarbowa za zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

5. 26 zł. – opłata skarbowa za inne zaświadczenia.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suchaniu – 57 9387 1042 4206 0091 2000 0010  lub bezpośrednio w kasie Urzędu.


Termin i sposób realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r.- prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1664).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

1. Od decyzji odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez kierownika USC przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów, np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.

2. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik oraz inne osoby, które wykażą interes prawny.

3. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.