Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Suchań

Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.         Wypełniony wniosek o wydanie dowodu,

2.      Dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm*,

3.      Dotychczasowy dowód osobisty podlegający wymianie,

4.      Dokument stwierdzający podstawę wymiany dowodu,

Poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa -okazywany na żądanie organu, jeśli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski Suchań, pok. nr 5.

Osoby do kontaktu

Grażyna Kujawska (Kierownik USC) – pok. nr 5 tel. (91) 562-40-15 wew. 28 e-mail:   usc@suchan.pl

Krzysztof Siwek (Zastępca Kierownika USC) – pok. nr 5  tel. (91) 562-40-15 wew. 28  e-mail: krzysztof.siwek@suchan.pl


Opłaty

Nie podlega


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384).

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Złożenie wniosku i odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat.

2. Osoby w wieku 13-18 lat ubiegające się o dowód osobisty składają wniosek w obecności swego rodzica lub opiekuna prawnego, który również podpisuje wniosek. Przy odbiorze dowodu osobistego przez osobę niepełnoletnią nie jest wymagana obecność rodzica lub opiekuna prawnego.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby, która nie ukończyła 13 roku życia muszą złożyć oboje rodzice dziecka lub jego opiekunowie prawni. Odbioru dowodu osobistego dziecka do 13 roku życia może dokonać jedna z wyżej wymienionych osób.

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.

* Fotografia powinna być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę:
- bez nakrycia głowy,
- bez okularów z ciemnymi szkłami,
- głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem
- równomiernie oświetlona twarz
- w przypadku niemowląt, na zdjęciu mogą być widoczne ręce podtrzymujące dziecko.

1) Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami,
a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy.
2) Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie
o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
3) Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej