Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Suchań

Podatek leśny od osób fizycznych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
a) Kserokopię aktu  notarialnego lub
b) innego dokumentu stwierdzającego nabycie lasu, umowę dzierżawy, najmu zawartej z gminą, ANR lub Skarbem Państwa

c) Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu

d) Wykaz lasów według druku informacji  do ustalenia podatku leśnego.

 INFORMACJA W SPRAWIE PODAKT U OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO


Komórka organizacyjna

Dokumenty należy złożyć w:

Sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Pomorska 72, I piętro pokój 27 w godzinach pracy urzędu lub w pokoju nr 25. lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Suchaniu
73-132 Suchań
Ul. Pomorska 72
 

Referat Finansowy

 Osoba do kontaktu

- pok. nr 25, tel. 91 562 40 15 wew. 29 - Inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat,

e-mail: barbara.hope@suchan.pl


Opłaty

Nie podlega opłacie.


Termin i sposób realizacji

Wydanie decyzji w sprawie wymiaru podatku leśnego nie później niż w ciągu miesiąca, a przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami ).

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz.60 z późniejszymi zm.)
- Uchwała Nr VIII/79/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 24 listopada 2011r. roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UM w Suchaniu w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Terminy płatności podatku leśnego określa art.6 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.z 2002r. Nr 200, poz.1682 ze zm.):


I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

Podatek leśny od osób fizycznych na rok podatkowy ustala w drodze decyzji Burmistrz Suchania.