Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Suchań

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi (tzw. ślub konkordatowy)

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.   Wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi.

2.     W przypadku panny i kawalera

·           odpisy skrócone aktów urodzenia* (wydane w celu zawarcia związku małżeńskiego),

·           do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość**,

3.       W przypadku osób rozwiedzionych:

·           odpisy skrócone aktów urodzenia* (wydane w celu zawarcia związku małżeńskiego)

·           odpis/y skrócony/e aktu/ów małżeństwa *(wydany/e w celu zawarcia związku małżeńskiego) z adnotacją o jego rozwiązaniu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód,

·           do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość**,

4.       W przypadku wdowców:

·           odpisy skrócone aktów urodzenia* (wydane w celu zawarcia związku małżeńskiego)

·           odpis/y aktu/ów zgonu współmałżonka* (wydany/e w celu zawarcia związku małżeńskiego)

·           do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość**,

5.       W przypadku, gdy jedną z osób zamierzających wstąpić w związek małżeński jest cudzoziemiec:

·           odpis aktu urodzenia,

·           odpisy aktów stanu cywilnego zgodnie ze stanem cywilnym wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

·           dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, wydany przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia takiego dokumentu,

  • Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.

·           do wglądu: dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe  - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych),

6.       Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.

 

*W przypadku, gdy akt stanu cywilnego jest sporządzony w tutejszym USC nie jest wymagane jego okazanie.

**W przypadku paszportu – zaświadczenie o zameldowaniu.


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Suchaniu, Urząd Miejski Suchań, pok. nr 5

Osoby do kontaktu

Grażyna Kujawska (Kierownik USC) – pok. nr 5 tel. (91) 562-40-15 wew. 28 e-mail:   usc@suchan.pl

Krzysztof Siwek (Zastępca Kierownika USC) – pok. nr 5  tel. (91) 562-40-15 wew. 28  e-mail: krzysztof.siwek@suchan.pl


Opłaty

84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.

Opłaty należy dokonać na konto właściwego Urzędu Stanu Cywilnego ze względu na miejsce sporządzenia aktu małżeństwa. 

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy lub wpłacić w kasie w Urzędu.


Termin i sposób realizacji

1. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego niezwłocznie po złożeniu pisemnych zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa w dniu dostarczenia dokumentów.

2. Zaświadczenie o którym mowa w pkt 1 ważne jest  3 miesiące od dnia wystawienia.

3. Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po przekazaniu przez duchownego do USC (najpóźniej w ciągu 5 dni od zawarcia małżeństwa) zaświadczenia zawarcia małżeństwa.

4. Małżonkowie zobowiązani są do zgłoszenia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w celu odbioru 3 bezpłatnych odpisów aktu małżeństwa (w ciągu miesiąca od dnia zawarcia małżeństwa).


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r.- prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1664).

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 z 1964 r., poz. 59 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.


Dodatkowe informacje, uwagi

Posiadacz dowodu osobistego zobowiązany jest do jego wymiany w przypadku zmiany danych osobowych (należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia zaistnienia faktów powodujących zmianę); po upływie 3 miesięcy, dowód osobisty zostanie unieważniony przez organ wydający